Donkey

New donkey, still to be named. Recently gelded, very gentle.

Donkey